Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedno z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, uregulowanych w ustawie prawo restrukturyzacyjne. Do pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych uregulowanych w przepisie zaliczają się: przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Formuła postępowania o zatwierdzenie układu uległa znacznej zmianie z dniem 01.12.2022 r.

Więcej informacji na temat przyspieszonego postępowania układowego znajdziesz tutaj

Więcej informacji na temat postępowania układowego znajdziesz tutaj.

Więcej informacji na temat postępowania sanacyjnego znajdziesz tutaj.

Postępowanie o zatwierdzenie układu rozpoczyna się od podpisania umowy z nadzorcą układu, którym może zostać osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.  Postępowanie o zatwierdzenie układu umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu i może być przeprowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Celem postępowania jest przygotowanie propozycji układowych, przeprowadzenie samodzielnego zbierania głosów i złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. W pierwszym etapie postępowania po rozpoczęciu pełnienia przez nadzorcę układu swojej funkcji dłużnik dokonuje ustalenia dnia układowego. Dzień układowy to dzień, który określa uprawnienia wierzycieli do głosowania oraz skutki przyjętego układu. Przede wszystkim wierzytelności powstałe do dnia układowego są wierzytelnościami objętymi układem, natomiast te powstałe po dniu układowym – wierzytelnościami objętymi układem. Różnica pomiędzy tymi dwoma kategoriami wierzytelności wierzycieli dłużnika powoduje, że długi sprzed dnia układowego będą spłacane w nowych terminach płatności na podstawie propozycji układowych, natomiast wierzytelności powstałe po dniu układowym powinny zostać spłacane na bieżąco.

Postępowanie o zatwierdzenie układu może być prowadzone w formule z dokonywaniem przez nadzorcę układu obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego lub bez dokonywania takiego obwieszczenia. Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego zostaje dokonane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Obwieszczenie można zrobić raz w ciągu dziesięciu lat. Przeszkodą do obwieszczenia o dniu układowym jest prowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, albo przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, które zostało umorzone w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Jeżeli nadzorca układu stwierdzi, że zachodzi któryś z powodów zakazujących obwieszczenia – odmawia dokonania obwieszczenia.

Jakie są skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego?

Wśród najistotniejszych skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego wymienić należy po pierwsze zakaz wypowiadania umów przez kontrahentów dłużnika i po drugie – zakaz prowadzenia egzekucji skierowanej do majątku dłużnika. Skutki obwieszczenia wygasają, jeżeli dłużnik nie złoży w terminie 4 miesięcy od dnia obwieszczenia wniosku o zatwierdzenie układu do Sądu.

Przebieg postępowania

Po ustaleniu dnia układowego i złożeniu przez dłużnika propozycji układowych, nadzorca układu zbiera głosy wierzycieli w głosowaniu nad układem. Wierzyciele oddają głos za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym nadzorca układu zamieszcza kartę do głosowania. Nadzorca układu po pośrednictwem operatora pocztowego doręcza wierzycielom informację o sposobie głosowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z pouczeniem o sposobie uwierzytelnienia się i sposobie wypełnienia karty do głosowania.

Nadzorca układu może zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem nadzorca układu zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności doręczając im m. in. propozycje układowe. Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca układu.

Głos wierzyciela zachowuje ważność, o ile wniosek o zatwierdzenie układu wpłynął do sądu przed upływem trzech miesięcy od dnia oddania głosu. Zatem, z jednej strony skutki obwieszczenia wygasają po upływie 4 miesięcy od obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, z drugiej, wniosek o zatwierdzenie układu należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia układowego

Po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu decyzję w przedmiocie zatwierdzenia układu podejmuje Sąd restrukturyzacyjny. Sąd może zatwierdzić układ lub odmówić zatwierdzenia układu. Po zatwierdzeniu układu dłużnik jest zobowiązany do wykonywania układu. Nad prawidłowością wykonywania układu czuwa nadzorca układu.

 

Autor Adwokat Marta Witkowska

Publikowane treści nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez czytelnika. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie (Katowice, Bielsko – Biała – tel. +48 531 227 659)

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest