Postępowanie układowe – na czym polega?

Postępowanie układowe stanowi jeden z czterech rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji
w drodze zawarcia układu z wierzycielami, po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli dłużnik pozostaje w sporze ze swoimi kontrahentami, a suma wierzytelności spornych, tj. wierzytelności, co do których dłużnik nie uznaje obowiązku zapłaty, przekracza 15% sumy wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Wniosek o otwarcie postępowania układowego

Wymogi formalne wniosku o otwarcie postępowania układowego sklasyfikowane zostały w art. 227 ust. 1 pkt 1-3 i 6-10 oraz ust. 2 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Wniosek powinien zawierać między innymi dane umożliwiające identyfikację dłużnika, propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym, spis wierzycieli oraz wykaz wierzytelności spornych. Ponadto, dłużnik zobowiązany jest do uprawdopodobnienia we wniosku zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia.

Zaliczka na wydatki postępowania układowego

Sąd może żądać od dłużnika zaliczki na wydatki postępowania o otwarcie postępowania układowego pod rygorem pominięcia czynności, z którą jest związane wezwanie do uiszczenia zaliczki, albo, w przypadku wezwania do uiszczenia zaliczki na wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego, pod rygorem umorzenia postępowania. Zaliczka na wydatki postępowania uiszczana jest w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (5 370,64 PLN w roku 2021).

Postępowanie zabezpieczające

W postępowaniu o otwarcie postępowania układowego sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Ustanowienie przez sąd tymczasowego nadzorcy nie jest obowiązkowe. Sąd wyznaczy tymczasowego nadzorcę, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, iż zachodzi potrzeba zabezpieczenia majątku dłużnika, w czasie gdy rozpatrywany jest wniosek o otwarcie postępowania układowego. Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego może zatem nastąpić przed wydaniem przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania układowego. Ponadto, na wniosek dłużnika lub tymczasowego nadzory sądowego (jeżeli został ustanowiony), sąd może zawiesić postępowania egzekucyjne prowadzone w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem oraz uchylić zajęcie rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego.

 W jakim terminie sąd rozpozna wniosek o otwarcie postępowania układowego?

Wniosek o otwarcie postępowania układowego sąd zobowiązany jest rozpoznać w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że istnieje konieczność wyznaczenia rozprawy. W takim przypadku wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu tygodni.

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania układowego

Na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania układowego zażalenie przysługuje wyłącznie dłużnikowi. Należy jednak pamiętać, że orzeczenie o otwarciu postępowania przez sąd drugiej instancji jest niedopuszczalne. Zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania układowego może z kolei złożyć wierzyciel. Termin na wniesienie zażalenia przez wierzyciela wynosi tydzień od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Rejestrze (Krajowy Rejestr Zadłużonych). Jeżeli siedziba lub miejsce zwykłego pobytu wierzyciela w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, wierzyciel jest uprawniony do złożenia zażalenia na przedmiotowe postanowienie w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Rejestrze.

Publikowane treści nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez czytelnika. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie (Katowice, Bielsko – Biała, tel. +48 531 227 659)

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest