Specjalizacje

Upadłość

Upadłość zmierza do zakończenia istnienia przedsiębiorstwa. Od ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania biegnie często zawiła droga, w trakcie której syndyk prowadzi likwidację majątku upadłego. Proces zmierzający do upadłości rozpoczyna się jednak na długo przed złożeniem wniosku o jej ogłoszenie.

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja prawna polega na zawarciu przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika układu z wierzycielami ustalającego na nowo terminy spłaty oraz wysokość zobowiązań. Zawarcie układu może być przeprowadzone w jednej z czterech procedur: postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym oraz postępowaniu sanacyjnym. To, o które postępowanie należy się ubiegać zależy od kondycji finansowej dłużnika, sporności jego zobowiązań czy restrukturyzowanych obszarów prowadzonego przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółek kapitałowych

Niezłożenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnej spółki skutkuje odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania zarządzanych przez nich spółek. Odpowiedzialność ta to nie tylko odpowiedzialność majątkowa, lecz również osobista, przejawiająca się w możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec kadry menedżerskiej.

 Czy odpowiedzialności tej można uniknąć? Przy aktywnej obronie – z całą pewnością tak. 

Spory sądowe oraz sprawy cywilne i gospodarcze

Zakres spraw które znajdują swój finał w sądzie jest niezmiernie szeroki i dotyczy wszystkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców oraz życia codziennego konsumentów. Są to sprawy cywilne, gospodarcze jak i sądowoadministracyjne.

Postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie egzekucyjne w administracji

Postępowanie egzekucyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji jest nieodłącznie związane z trudnościami ze spłatą zobowiązań oraz niewypłacalnością. Aktywny udział w postępowaniu egzekucyjnym pomaga uniknąć nadmiernej ingerencji w prawa dłużnika i zapewnia skuteczną realizację interesów wierzycieli

Upadłość konsumencka

Pojęcie upadłości konsumenckiej oznacza upadłość osoby fizycznej, która nie prowadziła lub aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Po ogłoszeniu upadłości oraz ewentualnej likwidacji majątku dłużnik staje przed możliwością oddłużenia. To w jakim zakresie oraz czy w ogóle uzyska oddłużenie, zależy od decyzji sądu podyktowanej oceną jego moralności płatniczej. W związku ze zmianą ustawy prawo upadłościowe w dniu 24.03.2020 r. moment badania możliwości oddłużenia przesuwa się w czasie z etapu badania zasadności wniosku o ogłoszenie upadłości na etap zakończenia postępowania upadłościowego.

 

Kolejną możliwością redukcji zobowiązań dedykowaną dla niewypłacalnego konsumenta jest postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (układ konsumencki). Postępowanie to prowadzi do zawarcia przez niewypłacalnego konsumenta układu z wierzycielami przy zaangażowaniu nadzorcy sądowego. Do dłużnika należy sporządzenie zgodnych z prawem i przekonujących propozycji układowych, których celem jest redukcja zobowiązań.  

Obsługa prawna syndyków

Pełnienie odpowiedzialnej funkcji syndyka wiąże się często z nieoczywistymi problemami natury prawnej. Zdobyte doświadczenie pozwala na zaproponowanie syndykom wsparcia w tym obszarze.

Analiza Przedsiębiorstwa

Zdiagnozowanie problemu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością wymaga rozpoznania zagrożonych obszarów działalności przedsiębiorstwa, audytu niekorzystnych umów, czy identyfikacji nadmiernych zabezpieczeń. Umożliwia to skupienie się na odbudowaniu biznesu bez rezygnacji z najważniejszych jego zasobów.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Nowa formuła postępowania o zatwierdzenie układu weszła w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku. Jest połączeniem popularnego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego przez przepisy Tarczy 4.0 oraz poprzedniej wersji postępowania o zatwierdzenie układu uregulowanego w Prawie restrukturyzacyjnym.