Obsługa prawna syndyków

Pełnienie odpowiedzialnej funkcji syndyka wiąże się często z nieoczywistymi problemami natury prawnej. Zdobyte doświadczenie pozwala na zaproponowanie syndykom wsparcia w tym obszarze.

 Prowadzona przez Kancelarię praktyka obejmuje między innymi:

  1. analizę zgłoszeń wierzytelności pod kątem zasadności zgłaszanych roszczeń oraz wsparcie prawne przy sporządzaniu listy wierzytelności, w tym analizę zabezpieczeń ustanowionych na majątku upadłego;
  2. obsługę prawną na etapie postępowania wywołanego sprzeciwami do listy wierzytelności;
  3. identyfikację czynności prawnych upadłego, które mogą zostać uznane za bezskuteczne;
  4. występowanie w imieniu syndyka do sędziego–komisarza z wnioskami w przedmiocie bezskuteczności czynności prawnych oraz pozwami do sądów cywilnych;
  5. sporządzanie planów podziału oraz planów likwidacyjnych;
  6. windykację wierzytelności masy upadłości

Pozostałe specjalizacje

Upadłość

Upadłość zmierza do zakończenia istnienia przedsiębiorstwa. Od ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania biegnie często zawiła droga, w trakcie której syndyk prowadzi likwidację majątku upadłego. Proces

Czytaj więcej »

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja prawna polega na zawarciu przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika układu z wierzycielami ustalającego na nowo terminy spłaty oraz wysokość zobowiązań. Zawarcie układu może

Czytaj więcej »

Upadłość konsumencka

Pojęcie upadłości konsumenckiej oznacza upadłość osoby fizycznej, która nie prowadziła lub aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Po ogłoszeniu upadłości oraz ewentualnej likwidacji majątku dłużnik staje

Czytaj więcej »