Spory sądowe oraz sprawy cywilne i gospodarcze

Zakres spraw które znajdują swój finał w sądzie jest niezmiernie szeroki i dotyczy wszystkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców oraz życia codziennego konsumentów. Są to sprawy cywilne, gospodarcze jak i sądowoadministracyjne.

Kancelaria doradza i reprezentuje klientów na każdym etapie postępowań świadcząc usługi polegające na:

  1. reprezentowaniu przed sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach:gospodarczych, w tym sporach powstałych na gruncie umów w obrocie gospodarczym, sprawach o podział majątku spółki,
  • cywilnych, w tym z zakresu prawa zobowiązań (sprawy odszkodowawcze, spory wynikające z umów), z zakresu prawa rzeczowego (sprawy związane z własnością, użytkowaniem wieczystym, służebnością), z zakresu spadkowego (o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
  • sądowoadministracyjnych;

2. przygotowywaniu przedsądowych wezwań do zapłaty oraz wniosków o zawezwanie do próby ugodowej;

3. opiniowaniu i tworzeniu umów;

4. sporządzaniu opinii prawnych

Pozostałe specjalizacje

Upadłość

Upadłość zmierza do zakończenia istnienia przedsiębiorstwa. Od ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania biegnie często zawiła droga, w trakcie której syndyk prowadzi likwidację majątku upadłego. Proces

Czytaj więcej »

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja prawna polega na zawarciu przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika układu z wierzycielami ustalającego na nowo terminy spłaty oraz wysokość zobowiązań. Zawarcie układu może

Czytaj więcej »

Upadłość konsumencka

Pojęcie upadłości konsumenckiej oznacza upadłość osoby fizycznej, która nie prowadziła lub aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Po ogłoszeniu upadłości oraz ewentualnej likwidacji majątku dłużnik staje

Czytaj więcej »

Obsługa prawna syndyków

Pełnienie odpowiedzialnej funkcji syndyka wiąże się często z nieoczywistymi problemami natury prawnej. Zdobyte doświadczenie pozwala na zaproponowanie syndykom wsparcia w tym obszarze.  Prowadzona przez Kancelarię

Czytaj więcej »