Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółek kapitałowych

Niezłożenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnej spółki skutkuje odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania zarządzanych przez nich spółek. Odpowiedzialność ta to nie tylko odpowiedzialność majątkowa, lecz również osobista, przejawiająca się w możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec kadry menedżerskiej.

 Czy odpowiedzialności tej można uniknąć? Przy aktywnej obronie – z całą pewnością tak. 

 Kancelaria świadczy usługi polegające na obronie członków zarządu w procesach opartych o art. 299 Kodeksu spółek handlowych (odpowiedzialność członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego (odpowiedzialność m.in. członków zarządu spółek akcyjnych za zobowiązania zarządzanych podmiotów), jak i art. 116 Ordynacji podatkowej (odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółek). Znajomość dziedziny finansów i wyceny przedsiębiorstw oraz przepisów prawa upadłościowego pozwala na formułowanie najkorzystniejszej dla klienta strategii procesowej, identyfikację zagrożeń i ich eliminację, również dzięki zrozumieniu i posługiwaniu się językiem biegłych sądowych z zakresu finansów i rachunkowości, których opinia nierzadko jest kluczowa w takim postępowaniu.

Pozostałe specjalizacje

Upadłość

Upadłość zmierza do zakończenia istnienia przedsiębiorstwa. Od ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania biegnie często zawiła droga, w trakcie której syndyk prowadzi likwidację majątku upadłego. Proces

Czytaj więcej »

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja prawna polega na zawarciu przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika układu z wierzycielami ustalającego na nowo terminy spłaty oraz wysokość zobowiązań. Zawarcie układu może

Czytaj więcej »

Upadłość konsumencka

Pojęcie upadłości konsumenckiej oznacza upadłość osoby fizycznej, która nie prowadziła lub aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Po ogłoszeniu upadłości oraz ewentualnej likwidacji majątku dłużnik staje

Czytaj więcej »

Obsługa prawna syndyków

Pełnienie odpowiedzialnej funkcji syndyka wiąże się często z nieoczywistymi problemami natury prawnej. Zdobyte doświadczenie pozwala na zaproponowanie syndykom wsparcia w tym obszarze.  Prowadzona przez Kancelarię

Czytaj więcej »