Uproszczona restrukturyzacja

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne było odpowiedzią na obawy o nadchodzący kryzys gospodarczy oraz związaną z tym zwiększoną liczbę podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Zostało uregulowane w przepisach ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID – 19.

Procedurę rozpoczyna zawarcie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym o pełnienie funkcji nadzorcy układu oraz przedłożenie mu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i propozycji układowych. Propozycje układowe to dokument adresowany do wierzycieli, przewidujący możliwe sposoby restrukturyzacji zadłużenia: rozłożenie na raty zobowiązań czy zmniejszenie ich wysokości, a nawet częściowe umorzenie.

W restrukturyzacji zadłużony przedsiębiorca samodzielnie i poza sądem zawiera układ z wierzycielami w procedurze zbierania głosów.

Kancelaria świadczy usługi polegające na pełnieniu funkcji nadzorcy układu oraz bieżącym doradztwie restrukturyzacyjnym.

Pozostałe specjalizacje

Upadłość

Upadłość zmierza do zakończenia istnienia przedsiębiorstwa. Od ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania biegnie często zawiła droga, w trakcie której syndyk prowadzi likwidację majątku upadłego. Proces

Czytaj więcej »

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja prawna polega na zawarciu przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika układu z wierzycielami ustalającego na nowo terminy spłaty oraz wysokość zobowiązań. Zawarcie układu może

Czytaj więcej »

Upadłość konsumencka

Pojęcie upadłości konsumenckiej oznacza upadłość osoby fizycznej, która nie prowadziła lub aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Po ogłoszeniu upadłości oraz ewentualnej likwidacji majątku dłużnik staje

Czytaj więcej »