Upadłość

Upadłość zmierza do zakończenia istnienia przedsiębiorstwa. Od ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania biegnie często zawiła droga, w trakcie której syndyk prowadzi likwidację majątku upadłego. Proces zmierzający do upadłości rozpoczyna się jednak na długo przed złożeniem wniosku o jej ogłoszenie.

Aby ułatwić podjęcie decyzji o złożeniu wniosku oraz przejście przez proces upadłości, Kancelaria świadczy usługi polegające na:

  1. identyfikacji przyczyn oraz wystąpienia momentu niewypłacalności przedsiębiorstwa;
  2. stworzeniu możliwych scenariuszy likwidacji majątku oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie jak będzie przebiegać postępowanie upadłościowe;
  3. pomocy prawnej i rachunkowej przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do wniosku o ogłoszenie upadłości;
  4. sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym wniosków w trybie przygotowanej likwidacji;
  5. reprezentacji w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, w tym w kontaktach z tymczasowym nadzorcą sądowym,
  6. reprezentacji w postępowaniu upadłościowym, monitorowaniu przebiegu postępowania, analizie zgłoszeń wierzytelności oraz pomocy w wykonywaniu obowiązków wynikających z ustawy prawo upadłościowe, takich jak wydanie dokumentacji i majątku upadłego przedsiębiorstwa, udzielanie niezbędnych wyjaśnień syndykowi;
  7. oddłużaniu jednoosobowych przedsiębiorców po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego;
  8. reprezentowaniu wierzycieli w toku postępowań upadłościowych, w tym zgłaszaniu wierzytelności

Pozostałe specjalizacje

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja prawna polega na zawarciu przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika układu z wierzycielami ustalającego na nowo terminy spłaty oraz wysokość zobowiązań. Zawarcie układu może

Czytaj więcej »

Upadłość konsumencka

Pojęcie upadłości konsumenckiej oznacza upadłość osoby fizycznej, która nie prowadziła lub aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Po ogłoszeniu upadłości oraz ewentualnej likwidacji majątku dłużnik staje

Czytaj więcej »

Obsługa prawna syndyków

Pełnienie odpowiedzialnej funkcji syndyka wiąże się często z nieoczywistymi problemami natury prawnej. Zdobyte doświadczenie pozwala na zaproponowanie syndykom wsparcia w tym obszarze.  Prowadzona przez Kancelarię

Czytaj więcej »