Współpracownicy

Mateusz Jagodziński

Radca prawny. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013). Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (2016). Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z krakowskimi kancelariami prawnymi, gdzie zajmował się głównie bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, prawem korporacyjnym, prawem umów, prawem pracy, prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, prawem ochrony danych osobowych oraz prawem procesowym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu trudnych sporów sądowych, w tym w zakresie sporów korporacyjnych oraz deweloperskich, a także negocjacji.

Przez kilka lat pracował jako prawnik wewnętrzny w instytucjach płatniczych, zajmując się obsługą korporacyjną, a także obsługą regulacyjną tych podmiotów przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi organami nadzoru.

Posiada bogatą praktykę z zakresu prawa gospodarczego, prawa korporacyjnego, prawa rynku finansowego, w tym usług płatniczych, AML, a także prawa obrotu nieruchomościami, prawa pracy oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.
Prowadzi także działalność dydaktyczną na wyższej uczelni.
Posługuje się językiem angielskim.

Tomasz Sroka

Aplikant Radcowski. Absolwent studiów stacjonarnych na kierunku prawo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie z wynikiem bardzo dobrym obronił prace magisterską w katedrze teorii i filozofii prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich, a także instytucjach publicznych.

Na co dzień współpracuje z szerokim gronem specjalistów z zakresu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. W centrum jego zainteresowań znajduje się prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Specjalizuje się w upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także zapewnia merytoryczne wsparcie w ramach prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Sporządza wnioski o ogłoszenie upadłości, a także wnioski o otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Brał udział w precedensowej sprawie skutkującej otwarciem pierwszego postępowania przed Sądem Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Stale pogłębia swoją wiedzę oraz kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach, w szczególności z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Mateusz Głowiak

Aplikant adwokacki. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obronił pracę magisterską pt. „Ochrona przedsiębiorcy w prawie własności przemysłowej”. Od 2021 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas odbywania praktyk i wykonywania pracy w kancelariach prawnych koncentrujących się wokół obsługi prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych.

Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, handlowego, cywilnego, karnego skarbowego. 

W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych, sporządzaniem wniosków o ogłoszenie upadłości, wsparciem merytorycznym w ramach prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także obroną członków zarządu przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółek kapitałowych, w tym przed zarzutami karno-skarbowymi.