Postępowanie restrukturyzacyjne – na czym polega?

Odpowiedzią na kryzys w Twojej firmie mogą być regulacje zawarte w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Przepisy te regulują zawieranie układu z wierzycielami przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika oraz przeprowadzanie działań sanacyjnych. Układ jest porozumieniem z wierzycielami, w którym renegocjowaniu podlegają warunki spłaty zobowiązań. Ze strony dłużnika sprowadza się do przedstawienia wiarygodnych i przekonujących propozycji układowych. Ze strony wierzyciela do podjęcia decyzji w zakresie głosu na zgłoszeniu wierzycieli. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest według jednej z czterech formuł:

  • postępowania o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszonego postępowania układowego,
  • postępowania układowego oraz
  • postępowania sanacyjnego.

Trzy ostatnie formuły restrukturyzacji są postępowaniami prowadzonymi z udziałem sądu. Założeniem przyspieszonego postępowania układowego jest krótki czas trwania (kilka miesięcy). Z kolei postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne powinno trwać nie dłużej niż rok. Czas trwania jest jednak finalnie zależny od  wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa czy podejmowanych działań sanacyjnych. 

Kto może złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego składa dłużnik, u którego występują symptomy zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności. Zagrożonym niewypłacalnością jest ten, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny. Wniosek o wszczęcie postępowania sanacyjnego wobec niewypłacalnego dłużnika będącego osobą prawną może wnieść również jego wierzyciel osobisty.

Czy sąd zawsze otworzy postępowanie restrukturyzacyjne w przypadku złożenia wniosku?

Nie. Wniosek musi być dobrze umotywowany a jego autor powinien wykazać, że postępowanie restrukturyzacyjne nie będzie zmierzać do pokrzywdzenia wierzycieli. Przedsiębiorca w postępowaniu układowym lub sanacyjnym musi zaspokajać na bieżąco koszty postępowania i zobowiązania powstałe po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Co dłużnik może zaproponować swoim wierzycielom w ramach układu?

Restrukturyzacja zobowiązań może obejmować w szczególności:

  1. Zmniejszenie wysokości zobowiązań,
  2. Odroczenie terminu wykonania zobowiązania,
  3. Rozłożenie spłaty zobowiązań na raty,
  4. Konwersję wierzytelności na udziały lub akcje,
  5. Zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego wierzytelność.

W jaki sposób otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wpłynie na zarządzanie firmą?

Restrukturyzacja odbywa się pod nadzorem i wsparciem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy. O ile nadzorcę układu wybiera samodzielnie dłużnik, to osobę pełniącą funkcję nadzorcy sądowego lub zarządcy wskazuje sąd. Powołanie nadzorcy sądowego ograniczy dłużnika w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności przekraczających zwykły zarząd. Z kolei powołanie zarządcy w postępowaniu sanacyjnym pozbawi co do zasady dłużnika zarządu nad majątkiem. Otwarcie postępowania sanacyjnego powoduje również wygaśnięcie prokury oraz innych pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika.

W jaki sposób restrukturyzacja chroni płynność finansową Twojej firmy?

Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania, następuje ograniczenie egzekucji lub jej zawieszenie. Niektóre podmioty finansujące (takie jak banki, leasingodawcy, poręczyciele, podmioty udzielające gwarancji i inne) nie mogą co do zasady wypowiadać umów zawartych z dłużnikiem. Przedsiębiorca objęty restrukturyzacją nie musi, lecz także nie może, spłacać wierzytelności objętych układem.

O tym, w jaki sposób przebiegają i kiedy mogą być wszczynane poszczególne postępowania restrukturyzacyjne,  przeczytasz w następnym wpisie.

Adwokat Marta Witkowska

Publikowane treści nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez czytelnika. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie (Katowice, Bielsko – Biała – tel. +48 531 227 659)

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest