Przygotowana likwidacja – zmiany.

Przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack) polega na ogłoszeniu upadłości z jednoczesnym zatwierdzeniem warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku upadłego. Warunki sprzedaży proponowane są przez dłużnika lub jego wierzyciela w postępowaniu o ogłoszenie upadłości i obejmują co najmniej podanie ceny sprzedaży oraz wskazanie zainteresowanego nabyciem inwestora. Zatwierdzenia warunków sprzedaży dokonuje sąd upadłościowy w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

 W dniu 24 marca 2020 r. w życie weszły przepisy zmieniające znacząco regulacje dotyczące przygotowanej likwidacji, zwiększające transparentność, lecz i złożoność procedury. Zmiany wprowadzają nowe obowiązki wobec wnioskodawców (zazwyczaj są to dłużnicy ubiegający się o ogłoszenie upadłości), tymczasowych nadzorców sądowych oraz sądów upadłościowych, jak i samych inwestorów. Poniżej najważniejsze z nich.

Obowiązki wnioskodawcy.

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może złożyć każdy z uczestników postępowania, czyli w praktyce dłużnik lub jego wierzyciel, nawet gdy nie składa wniosku o ogłoszenie upadłości. Od 24.03.2020 r. wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży również dowód dokonania przez nabywcę wpłaty wadium oraz listę znanych mu zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku którego dotyczy wniosek, jak i odpisy tego wniosku wraz z załącznikami dla tych wierzycieli.

Obowiązki tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek powołania przez sąd w przypadku złożenia wniosku o pre-pack tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego. Osoba ta obowiązkowo składa sądowi sprawozdanie obejmujące w szczególności informacje na temat stanu finansowego dłużnika, rodzaju i wartości majątku oraz przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego oraz innych zobowiązań masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji na zasadach ogólnych. W sytuacji w której przepisy wymagają przeprowadzenia aukcji, tymczasowy nadzorca sądowy lub zarządca przymusowy prowadzi oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawia w sprawozdaniu. 

Obowiązki inwestora.

Wpłata wadium. Inwestor zobligowany jest do dokonania wpłaty wadium w wysokości 10% proponowanej ceny zakupu. Inwestor powinien aktywnie uczestniczyć w licytacji na posiedzeniu na którym przeprowadzana będzie aukcja – po to, aby zagwarantować wyłonienie swojej oferty jako najkorzystniejszej. 

Obowiązki sądu.

Do nowych obowiązków sądu upadłościowego będzie należało dokonanie obwieszczenia o złożeniu wniosku o zatwierdzeniu warunków sprzedaży lub wydanie zarządzenie dokonania takiego obwieszczenia dla tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego. Sądbędzie również nadzorować prowadzenie aukcji przyprowadzanej w sytuacji wpływu co najmniej dwóch wniosków o pre-pack oraz doręczać wierzycielom zabezpieczonym na majątku dłużnika odpisy wniosku wraz z załącznikami i zobowiązaniem do zajęcia stanowiska w wyznaczonym terminie.

Po zmianach przepisów postępowanie o ogłoszenie upadłości w trybie przygotowanej likwidacji staje się zdecydowanie bardziej złożone. Dłużnik, który ubiega się o ogłoszenie swojej upadłości w tym trybie, powinien przygotować zatem nie tylko wniosek wraz z obligatoryjnymi załącznikami wymaganymi przez ustawę Prawo upadłościowe, czy dostarczyć opis i oszacowanie przedmiotów sprzedaży, lecz również zadbać o dokonanie wpłaty wadium przez nabywcę i ustalenie kręgu wierzycieli zabezpieczonych. Powinien także przygotować się na udzielanie wyjaśnień ustanowionemu w sprawie tymczasowemu nadzorcy sądowemu lub zarządcy przymusowemu oraz ustosunkowywanie się do stanowiska wierzycieli zabezpieczonych, poinformowanych przez sąd o złożeniu wniosku o pre-pack. Już na etapie przygotowania wniosku warto zatem zadbać o wsparcie eksperta – specjalisty nie tylko z zakresu prawa upadłościowego, lecz także wyceny majątku. 

Marta Witkowska

Publikowane treści nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez czytelnika. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie (Katowice, Bielsko – Biała – tel. +48 531 227 659)

Zobacz: Likwidacja przedsiębiorstwa – specjalizacja Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest