Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Dzień układowy a dzień obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Poprzedni artykuł dotyczący uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego poruszył kwestię podmiotów, którym dedykowany jest ten rodzaj postępowania, a także przedstawił zarys procedury wszczęcia restrukturyzacji w oparciu o postanowienia ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID – 19.

Kiedy następuje otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

Otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego nie wymaga złożenia wniosku do sądu.

Postępowanie rozpoczyna się „automatycznie” z dokonaniem obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wskazaniem danych dłużnika, dnia układowego oraz osoby pełniącej funkcję nadzorcy układu. Wyznaczenie nadzorcy układu odbywa się poprzez zawarcie przez dłużnika umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. 

Obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu powinno zawierać imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, oświadczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, dane nadzorcy układu oraz odpowiednio numer licencji nadzorcy układu i wskazanie dnia układowego.

Należy pamiętać, że obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, rozpoczyna bieg terminu na zawarcie układu oraz złożenie wniosku o zatwierdzenie układu, który wynosi 4 miesiące.

Jak ustalić dzień układowy?

 Dzień układowy nie może przypadać wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po dniu jego złożenia.

Co istotne, wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem. Natomiast według stanu z dnia układowego określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem oraz skutki przyjętego układu. Jeżeli zatem wierzytelność powstała przed dniem układowym, będzie ona automatycznie objęta układem, co w konsekwencji uniemożliwi przedsiębiorcy jej płacenie. Z drugiej jednak strony, wierzytelności, które powstały po dniu układowym nie będą objęte układem. W związku z tym, podmiot, któremu przysługuje taka wierzytelność, będzie mógł żądać zapłaty, niezależnie od toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego.

Do kiedy można spłacać zobowiązania?

Ważną kwestię stanowi możliwość regulowania przez dłużnika zobowiązań w okresie od daty dnia układowego do dnia publikacji obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania układowego. Wprowadzony zakaz regulowania zobowiązań, dotyczy jednak wyłącznie okresu od dnia publikacji ogłoszenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w MSiG, do dnia umorzenia postępowania lub jego zakończenia. Między wyznaczonym dniem układowym, a publikacją obwieszczenia w MSiG może jednak upłynąć kilka dni. Jeżeli zatem zakaz regulowania przez dłużnika zobowiązań powstaje dopiero od dnia publikacji ww. ogłoszenia w MSiG, dłużnik ma możliwość, aby nawet po dacie, na którą wyznaczony został dzień układowy, do dnia obwieszczenia, spełniać wierzytelności osobiste.


 

Adwokat Marta Witkowska

Prawnik Tomasz Sroka

Publikowane treści nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez czytelnika. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady dotyczącej uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, umów się na spotkanie (Katowice, Bielsko – Biała – tel. +48 531 227 659)

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest