Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

O tym rodzaju postępowania zrobiło się głośno po raporcie bieżącym opublikowanym przez spółkę SFINKS Polska S.A. W komunikacie mogliśmy przeczytać m.in. o tym, że spółka podjęła działania w celu otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz o tym, że zawarła umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Co to oznacza?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne było odpowiedzią na obawy o nadchodzący kryzys gospodarczy oraz związaną z tym zwiększoną liczbę podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Zostało uregulowane w zaledwie kilku przepisach ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID – 19.

Uważam, że podobnie, jak to miało miejsce w przypadku zawieszenia biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na czas epidemii, stan niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością uprawniający do zainicjowania procedury uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego powinien mieć związek ze zdarzeniami gospodarczymi wywołanymi COVID-19.

Dla kogo uproszczona restrukturyzacja?

Uproszczona restrukturyzacja dedykowana jest podmiotom, które stały się niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością, a suma ich wierzytelności spornych uprawniających do głosownia nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało oparte o funkcjonujące już w przepisach prawa restrukturyzacyjnego postępowanie o zatwierdzenie układu. Odbywa się w większości poza sądem, co pozwala wyeliminować przewlekłość spowodowaną obciążeniem sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Co trzeba zrobić aby otworzyć restrukturyzację?

Procedurę rozpoczyna zawarcie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym o pełnienie funkcji nadzorcy układu oraz przedłożenie mu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i propozycji układowych. Propozycje układowe to dokument adresowany do wierzycieli, przewidujący możliwe sposoby restrukturyzacji zadłużenia: rozłożenie na raty zobowiązań czy zmniejszenie ich wysokości, a nawet częściowe umorzenie.  

Po zawarciu umowy, dokonuje się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o otwarciu postępowania. Dzień ukazania się obwieszczenia jest dniem otwarcia postępowania i początkiem okresu ochronnego między innymi przed egzekucją oraz wypowiadaniem kluczowych umów przez kontrahentów dłużnika.  

Możliwość dokonania obwieszczenia ograniczona została przez ustawę do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Brak egzekucji

W czasie „ochronnym” wierzyciele nie mogą prowadzić egzekucji przeciwko podmiotowi w restrukturyzacji. To, że egzekucja nie może się toczyć oznacza, że nie może być wszczęta, a egzekucja już prowadzona powinna zostać zawieszona. Ukłonem w stronę dłużników jest brak możliwości prowadzenia egzekucji również przez wierzycieli rzeczowych z przedmiotu zabezpieczenia.

Zakaz spełniania świadczeń, potrącenia i wypowiadania kluczowych umów

W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik nie musi, ale też nie może spełniać świadczeń objętych układem, czyli co do zasady tych, które powstały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (przed dniem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania).

Pamiętać należy również, że po dokonaniu obwieszczenia w MSiG nie jest możliwe potrącanie wierzytelności powstałych po otwarciu postępowania z wierzytelnościami powstałymi przed otwarciem.

Bardzo ważną zaletą uproszczonej restrukturyzacji jest brak możliwości wypowiadania kluczowych umów przez kontrahentów restrukturyzowanego dłużnika. Do takich umów należą umowy dzierżawy, najmu lokalu lub nieruchomości, w której prowadzone jest przedsiębiorstwo dłużnika, umowy kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji, umowy leasingu czy umowy ubezpieczeń majątkowych.

Obowiązki dłużnika

Do najistotniejszych obowiązków dłużnika należy współpraca z nadzorcą układu i wypracowanie propozycji układowych dla wierzycieli. Warto pamiętać, że w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik jest ograniczony w zarządzie swoim przedsiębiorstwem. Wykonywanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga zgody nadzorcy sądowego.

Zewnętrzne finansowanie

W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym pewnym ułatwieniem jest możliwość zawierania umów kredytu lub pożyczki, jak również dokonanie zabezpieczenia składników majątkowych dłużnika. Dokonanie takich czynności za zgodą nadzorcy układu nie będzie mogło zostać zaskarżone jako czynność bezskuteczna.

Zawarcie układu

Układ pomiędzy restrukturyzowanym dłużnikiem a jego wierzycielami może zostać zawarty na zgromadzeniu wierzycieli. W odróżnieniu od „zwykłego” postępowania o zatwierdzenie układu, które przewiduje zbieranie głosów nad układem wyłącznie w formie obiegowej z pominięciem zgromadzenia wierzycieli, w procedurze uproszczonej restrukturyzacji nadzorca układu ma możliwość zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli może odbyć się z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Jest to bardzo istotne ze względu na różnego rodzaju zakazy związane ze stanem epidemicznym wywołanym COVID-19. Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca układu, który sprawdza obecność, przedstawia propozycje układowe i składa opinię o możliwości wykonania układu. Przedstawia również główne założenia planu restrukturyzacyjnego.

Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

Wniosek do sądu

Jeżeli układ zostanie przyjęty, dłużnik składa do Sądu Restrukturyzacyjnego wniosek o jego zatwierdzenie. Do wniosku dłużnik dołącza m. in. obszerne sprawozdanie nadzorcy układu. Należy pamiętać, że od chwili dokonania obwieszczenia, dłużnik ma 4 miesiące na wypracowanie porozumienia z wierzycielami, zawarcie układu i złożenie wniosku do sądu o jego zatwierdzenie. W przeciwnym razie postępowanie ulega umorzeniu z mocy prawa, przy założeniu, że dłużnik nie złoży w tym czasie wniosku do sądu restrukturyzacyjnego.  

Do zalet postępowania należy niewątpliwie szybkość jego prowadzenia, mała ingerencja sądu restrukturyzacyjnego oraz niski koszt. Dzięki wprowadzonym regulacjom ograniczone kwotowo zostało wynagrodzenie nadzorcy układu.

W celu poznania się z artykułem dotyczącym postępowania o zatwierdzenie układu kliknij TUTAJ.

Adwokat Marta Witkowska

Publikowane treści nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez czytelnika. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie.

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest