Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, które przewiduje ustawa prawo restrukturyzacyjne. Jest postępowanie pozasądowym. Funkcję kontrolną i nadzorczą pełni w postępowaniu nadzorca układu. Nadzorcą układu może być wyłącznie osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Dla kogo postępowanie o zatwierdzenie układu?

Z postępowanie skorzysta przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością. Suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem u takiego przedsiębiorcy nie przekracza 15% sumy wierzytelności.

Dłużnik, który chce rozpocząć procedurę restrukturyzacji w formule postępowania o zatwierdzenie układu zawiera umowę z doradcą restrukturyzacyjnym o sprawowanie nadzoru. Zawarcie umowy o sprawowanie nadzoru nie oznacza jednak ograniczenia osób kierujących firmą w zarządzie majątkiem. Wprost przeciwnie, dłużnik może takim majątkiem zarządzać w toku całego postępowania. Niemniej jednak nadzorca układu kontroluje czynności dłużnika dotyczące jego majątku a także przedsiębiorstwa dłużnika.

Po zawarciu umowy z nadzorcą sądowym dłużnik przystępuje do realizacji celu postępowania restrukturyzacyjnego, jakim jest restrukturyzacja poprzez zawarcie układu z wierzycielami.

Jak przebiega postępowanie?

W pierwszej kolejności przedsiębiorca dokonuje ustalenia dnia układowego. Dzień układowy przypada nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż na dzień przed dniem złożenia wniosku. Dzień układowy rozstrzyga o zakresie wierzytelności objętych układem. Pamiętać należy, że układ obejmuje co do zasady wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Układ nie obejmie wierzytelności, które powstaną po dniu układowym.

Po zawarciu umowy i ustaleniu dnia układowego dłużnik zbiera głosy wierzycieli na piśmie przedstawiając im karty do głosowania. Jednocześnie nadzorca sądowy przygotowuje plan restrukturyzacyjny, wspólnie z dłużnikiem przygotowuje propozycje układowe oraz sporządza spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Propozycje układowe obejmują w szczególności: zmniejszenie wysokości zobowiązań, rozłożenie spłaty na raty, odroczenie terminu wykonania zobowiązań. W trakcie zbierania głosów dłużnik może kontaktować się indywidualnie z wierzycielami. Jeżeli za przyjęciem układu wypowie się większość wierzycieli, którzy mają co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności układ zostaje przyjęty.

Po zebraniu głosów i stwierdzeniu przyjęcia układu przez nadzorcę układu, dłużnik składa wniosek zatwierdzenie układu do właściwego sądu restrukturyzacyjnego. Do wniosku dołącza sprawozdanie nadzorcy układu, które zawiera stwierdzenie przyjęcia układu i ocenę zgodności z prawem przebiegu zbierania głosów. Wraz z wnioskiem składa spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych i plan restrukturyzacyjny. Zatwierdzenia układu dokonuje sąd.

Dotychczas postępowanie o zatwierdzenie układu nie cieszyło się popularnością, ze względu na brak ochrony przed egzekucją przed zatwierdzeniem układu. W chwilach rosnącego obłożenia sądów postępowanie o zatwierdzenie układu może cieszyć się rosnącą popularnością. Daje możliwość zbierania głosów poza sądem i tym samym przyspieszenia pewnych etapów procesu restrukturyzacji zobowiązań.  

Adwokat Marta Witkowska

Zobacz też: Przyspieszone postępowanie układowe

Publikowane treści nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez czytelnika. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie (Katowice, Bielsko – Biała – tel. +48 531 227 659)

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest