Układ konsumencki, czyli zmniejszenie długów bez likwidacji majątku.

Czym jest postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej?

Prawo upadłościowe, w brzmieniu od 24.03.2020 r. przewiduje dwa tryby oddłużenia konsumentów, tj. osób fizycznych, które obecnie nie prowadzą działalności gospodarczej. Pierwszy, to popularne rozwiązanie upadłości konsumenckiej, które odbywa się poprzez złożenie wniosku o upadłość, likwidację majątku oraz ustalenie planu spłaty wierzycieli, z jednoczesnym umorzeniem nieopłaconych zobowiązań. Drugim, nieco mniej popularnym, ale atrakcyjnym trybem, jest postępowanie o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez niewypłacalnego konsumenta. Założeniem tego postępowania jest spłata zobowiązań, przy zachowaniu majątku. Nazwa jest długa, w przeciwieństwie do samego postępowania – trwa ono równo trzy miesiące od daty otwarcia postępowania.

Cel postępowania.

Celem postępowania jest zawarcie układu z wierzycielami osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Układ może przewidywać zmniejszenie zobowiązań (ich umorzenie) oraz rozłożenie na raty.

Tryb postępowania.

Postępowanie o zawarcie układu rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu upadłościowegoo jego otwarcie. Otwarcie takiego postępowania może nastąpić tylko w przypadku, gdy z treści wniosku wynika, że układ z wierzycielami może zostać zawarty i wykonany. Dłużnik musi dysponować zatem takimi miesięcznymi środkami, które pozwolą nie tylko na pokrycie bieżących kosztów życia, lecz także pokrycie raty układowej. Możliwa jest również sytuacja, w której wnioskodawca złoży wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale to sąd skieruje go do takiego postępowania i wezwie do zapłaty zaliczki na koszty postępowania. W postanowieniu o otwarciu postępowania sąd powołuje osobę nadzorcy sądowego. Jest to osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który w postępowaniu ma określone obowiązki.

Przebieg postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

Nadzorca sądowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o otwarciu postępowania sporządza z wnioskodawcą propozycje układowe, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Spis wierzytelności to spis długów osoby fizycznej. Następnie zwołuje się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Propozycje układowe

Propozycje układowe to dokument, który sporządza dłużnik i adresuje do swoich wierzycieli. W dokumencie tym proponuje się nowe terminy spłaty zobowiązań jak również ich częściowe umorzenie. Raty mogą obejmować okres maksymalnie 5 lat, chyba że dotyczą długu zabezpieczonego na majątku dłużnika. Najczęstszym przykładem takiego długu jest kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup mieszkania. W takim wypadku układ może zostać zawarty na dłuższy czas.

Koszty wniosku.

Sam wniosek o otwarcie postępowania kosztuje 30 zł, natomiast wraz z wnioskiem należy złożyć zaliczkę na koszty postępowania w obecnej wysokości blisko 5 400 zł.

Zalety postępowania

W czasie postępowania i po jego zakończeniu nie ma miejsca likwidacja majątku, co oznacza, że nie zostaje sprzedany majątek dłużnika. Ochrona majątku jest gwarantowana tylko w sytuacji, w której dojdzie do zawarcia układu z wierzycielami.

Publikowane treści nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez czytelnika. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie (Katowice, Bielsko – Biała – tel. +48 531 227 659)

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest