JACK CRANE sp. z o. o. w restrukturyzacji

Z dniem 02 września 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu przez spółkę Jack Crane sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu, postępowania o zatwierdzenie układu, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

Dzień układowy wyznaczony został na 01 września 2021 r.

Nadzorcą układu jest Marta Witkowska posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1364.

Podaje się adres do korespondencji nadzorcy układu: ul. Mikołowska 9/8, 40 – 067 Katowice, adres e-mail: jackcrane@adwokatwitkowska.com

Sąd właściwy:

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy

ul. Lompy 14, 40 – 040 Katowice

Sygn. akt: X GRz 56/21