Karolina Olszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hurtownia Medyczna Zdrowy Ząbek Karolina Olszewska

Nadzorca układu Marta Witkowska

zarządza

o obwieszczeniu ustalenia dnia układowego na dzień 20 stycznia 2023 r.:

  1. dłużnikiem jest: Karolina Olszewska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hurtownia Medyczna Zdrowy Ząbek Karolina Olszewska;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL 91081801866;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Bieruń;
  4. adres dłużnika to: Świętego Jana 9, 43-220 Bojszowy;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Bojszowy;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).