JACK CRANE sp. z o. o. w restrukturyzacji – ZWOŁANIE ZGROMADZENIA WIERZYCIELI

Działając jako Nadzorca Układu spółki Jack Crane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, ul. Szyby Rycerskie 4, 41 – 909 Bytom, KRS: 0000665192, NIP: 6431768111, niniejszym zawiadamiam o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem w toku postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o treść przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID – 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się dnia 29 grudnia 2021 r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej hotelu Q Hotel Plus Katowice, mieszczącego się przy ul. Wojewódzkiej 12, w Katowicach (40-026).

Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Nadzorca układu może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i zostanie uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, nadzorca układu oznacza stosownie do okoliczności. Wierzyciel, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu, musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym (materialnym) do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela. Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie.

Ponadto, wierzycielom  uprawnionym  do głosowania listownie zostaną doręczone następujące dokumenty: (i) propozycje układowe dłużnika, (ii) karta do głosowania, (iii) pouczenie o treści przepisów prawa.

Wypełnione karty do  głosowania w przypadku głosowania korespondencyjnego należy  przesyłać do biura Nadzorcy Układu na adres: Nadzorca Układu Marta Witkowska, ul. Mikołowska 9/8, 40 – 067 Katowice z dopiskiem: „JACK CRANE”

Z uwagi na stan epidemii zaleca się oddanie głosu korespondencyjnie.

Marta Witkowska

doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 1364